Uslovi korišćenja veb-sajta

Ovaj dokument (zajedno sa ovde spomenutim drugim dokumentima) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: https://katarinaperunicic.com/ (u daljem tekstu: veb-sajt) i kupovine proizvoda preko veb-sajta.
Postavljanjem, upravljanjem i prodajom preko Veb-sajta rukovodi:

KATARINA PERUNIČIĆ FITNESS DOO
Adresa: Stevana Jakovljevića 10, 23101 Zrenjanin
MB: 21751928
PIB: 112845850
E-mail: katarinaperunicic@hotmail.com
Web adresa: https://katarinaperunicic.com/
Delatnost: Ostale sportske aktivnosti
Šifra delatnosti: 9319

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja veb-sajta (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), pre korišćenja veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvata.

Katarina Peruničić Fitness doo može da izmeni sadržaj ovih Uslova korišćenja, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na veb-sajt, zbog čega su korisnici veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj veb-sajta. Prilikom korišćenja veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja možete da nas kontaktirati na e-mail adresu: katarinaperunicic@hotmail.com.

Odricanje od odgovornosti
Katarina Peruničić Fitness doo ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao Uslove korišćenja; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko veb-sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

Korišćenje veb-sajta
Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa Uslovima korišćenja, Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i Obaveštenjem o kolačićima. Kada koristite veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših podataka o ličnosti u skladu sa navedenim dokumentima.

Korišćenjem veb-sajta i naručivanjem proizvoda preko veb-sajta, prihvatate da

 • koristite veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
 • nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
 • navedena e-mail adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.

Naručivanjem proizvoda preko veb-sajta pristajete da Katarina Peruničić Fitness doo upotrebljava Vaše podatke, kao i da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da izvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko veb-sajta, potvrđujete da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

Kupovina proizvoda
Prezentacija proizvoda na veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda. Ugovor o kupoprodaji zaključujete sa Katarina Peruničić Fitness doo kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa Katarina Peruničić Fitness doo imate sva prava predviđena važećim zakonima. Naručivanjem proizvoda preko veb-sajta korisnik se obavezuje da izvrši plaćanje Katarina Peruničić Fitness doo.
Klikom na dugme „prijavi se“ ili „naručite“ na zadnjem koraku postupka naručivanja vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i odmah će Vam biti poslat e-mail koji sadrži sve elemente Vaše narudžbenice.

Naručivanje
Proizvode putem Veb-sajta možete da naručite samo elektronskim putem, što znači da je isključena mogućnost naručivanja putem telefona ili pisma. Prethodno potrebno da na Veb-sajtu odaberete proizvode koje želite da naručite. Popunite obavezna polja koja se odnose na Vaše ime i prezime, i na Vašu e-mail adresu, pročitajte i prihvatite uslove korišćenja i politiku privatnosti, a nakon svega je kliknite na dugme „Naručite“. Klikom na navedeno dugme, na veb-sajtu ćete dobiti obaveštenje da je Vaša prijava uspešno poslata.

U sledećem koraku ćete biti usmereni na terminal za online plaćanje platnim karticama (ukoliko ste izabrali opciju plaćanja platnim karticama) ili ćete od strane Katarina Peruničić Fitness doo dobiti prateći e-mail kojim ćete biti upućeni na instrukcije za plaćanje i dobijanje Vašeg proizvoda.

Naručivanje preko Veb-sajta je jednostavno, čak i ako nešto pogrešite spremni smo da Vam pomognemo u svakoj situaciji.

Nakon obavljene narudžbine (kao što je u prethodnom delu detaljno opisano), dobićete na svoj e-mail obaveštenje u kome stoje svi podaci o narudžbini. Međutim, ukoliko iz nekog razloga isporuka naručene robe ne bude moguća, Katarina Peruničić Fitness doo je u obavezi da Vas bez odlaganja o tome obavesti.

Izjava o konverziji.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Cena proizvoda i troškovi dostave
Kupoprodajna cena proizvoda je naznačena na Veb-sajtu pored svakog proizvoda i uključuje PDV s obzirom da je Katarina Peruničić Fitness doo u sistemu PDV-a.
Kupoprodajna cena proizvoda je izražena u RSD i biće naplaćena u valuti zemlje iz koje se vrši plaćanje u protivvrednosti sistema preko kojeg vršite plaćanje.
Kupoprodajna cena proizvoda ne uključuje cenu dostave imajući u vidu da se proizvod dostavlja digitalnim putem.

Način plaćanja
Proizvode koje ste naručili i želite da kupiti putem Veb-sajta možete da platite uplatom na tekući račun, PayPal-om, Western Union-om ili platnim karticama.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu
U skladu sa zakonom imate pravo do odustane od ugovora o kupoprodaji robe preko veb-sajta bez navođenja razloga zbog kojeg odustajete i to u roku od 14 dana od dana kada je roba dostavljena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupoprodaji robe, koji je zaključen preko veb-sajta, to možete da učinite elektronskim putem i to popunjavanjem i slanjem izjave o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu (dalje: obrazac za odustanak od ugovora). Takođe, od ugovora o kupoprodaji možete odustati i na drugi nedvosmislen način.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na adresu Katarina Peruničić Fitness doo i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dostavljena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

U slučaju da odustanete od ugovora vi snosite troškove vraćanja robe i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora vratite Katarina Peruničić Fitness doo kupljenu robu.

Katarina Peruničić Fitness doo je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu, s tim što može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok ne primi dokaz da ste robu poslali u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Kupovinom robe putem veb-sajta dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun.

Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Katarina Peruničić Fitness doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama
Obaveštavamo Vas da reklamacije na robu kupljenu preko veb-sajta možete da izjavite elektronskim putem na e-mail adresu: katarinaperunicic@hotmail.com. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini robe (kopija računa, slip i sl.).

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je Vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Dužni smo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili Vašu prethodnu saglasnost.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost, što smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Izjava o PDV-u
Katarina Peruničić Fitness doo je u sistemu PDV-a.

Politika privatnosti

Katarina Peruničić Fitness doo Ostale Sportske Delatnosti Zrenjanin (u daljem tekstu: „Katarina Peruničić Fitness doo“ ili mi) izdaje ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: https://katarinaperunicic.com/ (u daljem tekstu: „veb-sajt“) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).                            

Značenje izraza „podatak o ličnosti“

U skladu sa ZZPL-om „podatak o ličnosti“ (u daljem tekstu: „podatak o ličnosti“ ili „lični podatak“) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac 

Vaše podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

KATARINA PERUNIČIĆ FITNESS DOO
Matični broj: 21751928
Poreski broj (PIB): 112845850
E-mail: 

Vrsta podataka i način njihove obrade

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime, prezime, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima robe itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona, e-mail adresu,).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg veb-sajta, na društvenoj mreži instagram ili na druge načine.

Svrha obrade Vaših podataka

Katarina Peruničić Fitness doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja Vašom narudžbinom kao korisnika veb-sajta;
 • izvršenja kupoprodajnog ugovora za robu koju ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Katarina Peruničić Fitness doo;
 • rešavanja Vaših zahteva;
 • pružanja informacija o proizvodima Katarina Peruničić Fitness doo i njihovog reklamiranja putem obaveštenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obaveštenja odnosno newsletter-a) i
 • unapređenja naših usluga.

U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste kupili proizvod, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rešavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Katarina Peruničić Fitness doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima
i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Katarina Peruničić Fitness doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite
privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade ličnih podataka, pravni osnov za obradu Vaših podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Katarina Peruničić Fitness doo, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Na primer, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik veb-sajta ili nas kontaktirate e-mail-om ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rešavanja reklamacije, kupovine proizvoda i dr. U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (tačnije, ako želite da se registrujete kao korisnik veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu).

U nekim slučajevima može da se dogodi da od Vas tražimo i druge podatke kao što je npr. pol i datum rođenja koji su nužni kako zbog sprečavanja zloupotreba tako i zbog izvršenja naših zakonskih obaveza.

Ukoliko koristite veb-sajt, registrujete se kao korisnik Veb-sajta, učestvujete u našim anketama i sl. povodom čega nam poveravate podatke o Vašoj e-mail adresi, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsetnike i obaveštenja. U svakom trenutku slanje obaveštenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati. 

Pristanak od Vas tražimo i u slučaju kada želimo da Vam pošaljemo materijale namenjene direktnom oglašavanju. Nakon opoziva pristanka Vaše podatke bez odlaganja brišemo, osim onih podataka koji su neophodni da bismo u slučaju potrebe dokazali da je Vaš pristanak za dalju obradu opozvan i da je obrada pre opoziva pristanka bila zakonita.

Odjavu sa mail-ing liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sledećih načina: slanjem e-mail-a na adresu: katarinaperunicic@hotmail.com.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Katarina Peruničić Fitness doo čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni.

Katarina Peruničić Fitness doo Vaše lične podatke pohranjuje i čuva zavisno od svrhe za koju su prikupljeni:

 • lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika veb-sajta pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vreme koje ste registrovani kao korisnik odnosno do Vaše odjave;
 • za izvršenje kupoprodajnog ugovora za robu koju ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Katarina Peruničić Fitness doo podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja uključujući i vreme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtevima koji se odnose na kupovinu proizvoda, osim ukoliko ne zahtevate da se Vaši podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova (u kom slučaju će oni, ukoliko brisanje zatražite pre isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani);
 • prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;
 • Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mail-ing liste odnosno dok ne opozovete pristanak i
 • prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.
 • Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon što prestanete da koristite usluge Katarina Peruničić Fitness doo ili prestanete da koristite veb-sajt u svrhu izvršavanja svojih zakonskih obaveza ili zaštite svojih prava (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.
 • Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Katarina Peruničić Fitness doo će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje. 

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima – primaoci

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obaveštenjem i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni samo za Katarina Peruničić Fitness doo i honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam  pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:

 • povezanim privrednim društvima;
 • marketinškim agencijama;
 • IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
 • licima koja nam pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i
 • licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Katarina Peruničić Fitness doo.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

 • imate pravo tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
 • pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su isti neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Katarina Peruničić Fitness doo zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje); 
 • pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način kako obrađujemo Vaš lične podatke koji možete podneti direktno ili prutužbe koju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka na obradu podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • pravo na prenosivost podataka  (imate pravo preuzimanja podataka iz naše baze u drugu bazu podataka ili pravo da zahtevate da mi to za Vas učinimo, ali samo pod uslovom da se radi o podacima koji se obrađuju na osnovu ugovora ili pristanka i ako se obrada vrši automatizovano).

Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posećujete veb-sajt. Kada ponovo budete pristupili veb-sajtu Katarina Peruničić Fitness doo može preuzeti podatke sa Vašeg uređaja, a koji su sadržani u kolačićima.

Na veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.

Na primer, prilikom posete veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili veb-sajtu.

Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz veb-sajta, a Katarina Peruničić Fitness doo pomoću njih analizira kupce, prati posete i unapređuje svoje oglašavanje.

Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posećujete na kojima se Katarina Peruničić Fitness doo reklamira, a mogu biti pohranjivani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge Katarina Peruničić Fitness doo koristi koji služe da Katarina Peruničić Fitness doo prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Imate pravo da odlučite da li ćete koristiti kolačiće. Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču. 

Bezbednost Vaših ličnih podatka

U cilju bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti tj. sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući i tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni Vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne za obezbeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju Vaše podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Katarina Peruničić Fitness doo takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se i sa njihove strane obezbedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Katarina Peruničić Fitness doo.

Završne odredbe 

Ovo Obaveštenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu: katarinaperunicic@hotmail.com

Hvala na razumevanju!